Translation:
A MobilGO Általános szerződési feltételei
(hatályos visszavonásig)

Erdélyi Márton, mint a MobilGO.eu és MobilGO védjegy tulajdonosa engedélyezte a Mobil West Kft. számára, hogy a honlapon lévő fizetős tartalmakat értékesítse.

Az Általános szerződési feltételek (továbbiakban: Á.SZ.F.) meghatározzák a Mobil West Kft. (Fizetős Tartalmak Szolgáltatója továbbiakban: Szolgáltató) és a Megrendelő közötti Szolgáltatási szerződés feltételeit.

A Szolgáltató vállalja a Megrendelő feltüntetett adatainak - a szerződés létrejöttét követő 7 munkanapon belüli - rögzítését, nyilvántartását a www.mobilgo.eu honlapon. A Megrendelő kötelezi magát, hogy a rögzített adatokat a szerződéskötést követő 7 munkanap elteltével a Szolgáltató adatbázisában ellenőrzi, esetleges hiba okán korrigálást kezdeményez.

Egyidejűleg tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a Megrendelő által megadott adatok aktualitását, valóságtartalmát nem ellenőrzi, így az esetleges adatmódosulásokból, adathibákból eredő károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

A Megrendelő az általa megadott adatok valódiságáért teljes mértékben szavatol. Viszont a Szolgáltató jogosult moderátori eljárás keretében fölülvizsgálni a Megbízó által megjelentetni kívánt szöveges, képi, grafikus, stb. információt. A moderátori eljárás keretében, fölmondhatja a Szerződést, és törölheti az adatokat, amennyiben a Megbízó által közölt adatok közzététele jogszabályt vagy etikai normát sértene.

Ilyen indok lehet különösen az adatként, fényképként vagy bármely más formában közreadásra szánt információ, ha az

• hamis adatot tartalmaz
• szerzői jogot vagy üzleti titkot sért
• magánszemélyt, üzleti szereplőt, nemzetet, országot, közösséget becsmérel, vagy más módon bárki jó hírnevét sérti
• erőszakra buzdít vagy ember ellen használatos fegyvert reklámoz
• vallást, etnika, hovatartozást, szexuális beállítódást, betegséget, stb. pozitív vagy negatív minősítéssel illet, vagy bármilyen más módon személyiségi jogot sért
• kábítószer termelésére, forgalmazására, fogyasztására ösztönöz
• személyes szexuális szolgáltatást kínál
• közönség számára egyéb módon megbotránkoztató lehet.

A Megrendelő felelős minden általa megadott adat valódiságáért, valamint azért, hogy jogosult az általa megadott adat kezelésére.
Megrendelő felelős azért, hogy az általa közreadott információ ne sértsen jogszabályt és etikai, erkölcsi normákat. Megrendelő felelőssége attól függetlenül fennáll, hogy az általa megadott adatokat és egyéb információkat Szolgáltató moderátora felülvizsgálja vagy sem.

A szerződés hatálya:

1. A Szolgáltatási szerződést a felek határozott időre hozzák létre.
2. A szerződés hatálya a szerződéskötés évfordulóján további egy évvel meghosszabbodik, kivéve, ha azt a szerződéskötési évforduló napja előtt a felek bármelyike felmondja.
3. A szerződés ténylegesen akkor hosszabbodik meg, ha ki egyenlíti a szolgáltatásunk éves díját és az beérkezik hozzánk.
4. A felek a szerződés meghosszabbítására korlátlanul jogosultak.
5. A Szolgáltató jogosult a szerződés meghosszabbodása esetén, a szerződéskötés fordulónapját követően a szolgáltatás díját a KSH által kiadott, előző naptári évi fogyasztói árindex mértéke szerint megemelni, a szolgáltatási díj számláját erre figyelemmel kiállítani.
6. A felek, nyilatkozataikat egymás felé úgy teszik meg, hogy a Megrendelő, a Szolgáltató által kibocsájtott számlát kiegyenlíti, és ezzel együtt elfogadja az általános szerződési feltételeket mind két fél.
7. A szerződés létrejöttének hatálya mikor az átutalás megérkezik számlánkra, vagy személyes átvétel esetén azonnal.
A jelen ászf-ben nem szabályozott kérdésekben a hatályos Ptk., és egyéb kapcsolódó jogszabályok irányadók.

Egyéb információk:

A Mobil Kisokos emlékét megőrizzük, (2012-2017) azonban Magyarország sikerét és jövőjét 2018-tól a MobilGO-val tervezzük, melyet minden hazánkba látogató turista az anyanyelvén használhat. A MobilGO-val Magyarország elfoglalhatja méltó helyét a világ turizmusában. Mert a turisztikai szektorban is egyre nagyobb az igény az olyan korszerű és innovatív digitális megoldások iránt, melyek növelik a magyar vállalkozások versenyképességét, és megfelelően kiszolgálják a hazánkba látogató turisták igényeit.

Azok, akik még a Mobil Kisokossal állnak szerződéses kapcsolatban Ők a fentiekre való tekintettel 2018-tól a MobilGO-val lesznek kapcsolatban, a MobilGO változatlanul működik és ugyan azokat a megszokott szolgáltatásokat nyújtja, mint névelődje a Mobil Kisokos.
A MobilGO vállalja 2018-tól a minden a névelődje - Mobil Kisokos - által vállalt és megkötött szerződés teljesítését.